Χαρτογράφηση Εγκεφάλου

Χαρτογράφηση εγκεφάλου
Χαρτογράφηση / Αντιστοίχηση περιοχών εγκεφάλου με λειτουργίες / αισθήσεις .
Από το κέντρο προς τα αριστερά

Αναγνώριση προσώπου, ακοή, όσφρηση, ομιλία, εστίαση, συγκέντρωση
επίλυση προβλημάτων / κινητικός έλεγχος,
σωματοαισθητική περιοχή αφή / πίεση, γεύση,
σωματοκινητική συνηδειτοποίηση,
Language, ανάγνωση, όραση, συντονισμός/ ισορροπία (παρεγκεφαλίδα).

Πηγή. Nat. Scienc. Fund., NSDL

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ